Европейско законодателство

Европейско законодателство

 

  • РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 330/2010 НА КОМИСИЯТА от 20 април 2010 година за прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно категориите вертикални споразумения и съгласувани практики. В регламента се дефинира какво представлява „вертикално споразумение„, „вертикално ограничение„, „конкурентно предприятие„, „задължение за въздържане от конкуренция„, „селективна дистрибуторска система“ и други, които са в пряка връзка с франчайзинга.
  • Насоки относно вертикалните ограничения към РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 330/2010 НА КОМИСИЯТА. ЕК е приела Насоки за вертикалните ограничения, в които е посочено как се третират вертикалните споразумения, които не са обхванати от груповото освобождаване от забраната. На страница 39 можете да видите конкретните насоките, свързани с франчайзинга.
  • Европейски етичен кодекс на франчайзинга (EN) – Този европейски етичен кодекс е в крак с актуализираната версия на първата разработка на Кодекса през 1972 г. от Европейската Франчайзинг федерация (ЕФР). Идеята на този етичен кодекс е да събере основните разпоредби за справедливото поведение на франчайзинг функционерите в Европа.

Европейско законодателство франчайзинг