Национално законодателство

Липса на национално законодателство

В България все още няма закон за франчайзинг. Франчайзингът не се споменава нито в Търговския закон, нито в Закона за задълженията и договорите.

Описание на франчайза има в Закона за корпоративното подоходно облагане. Според него: „Франчайз“ е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, предоставени срещу възнаграждение, за да се използват за продажба на стоки и/или за предоставяне на услуги”

Документът, който регламентира отношенията между двете страни – франчайзодателя и франчайзополучателя е договорът.

Именно поради липсата на нормативно определени правила в сферата на франчайзинга, ролята на Асоциацията на франчайзите в България е от съществено значение при изграждането на диалог в посока подкрепа на бизнеса от страна на местни власти – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма; висши училища; организации в подкрепа на бизнеса.

АФБ ще работи в полза на франчайз бизнеса, като осъществи връзки с местните власти за допълване в перспектива на нормативната база, свързана с възможни стимули и преференции за участниците в клъстера.

Насърчаване на възможностите на „публично-частното партньорство“ за изграждане на необходимата инфраструктура при привличането на стратегически местни и чуждестранни инвеститори  на територията на цялата страна.

Национално законодателство франчайзинг