Устав

                Устав на Сдружение с нестопанска цел:

                              „Асоциация на Франчайзите в България”

                          Приет на Учредителното събрание, проведено нa 25.03.2013 г.
 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 Статут
 Чл. 1. (1) „Асоциация на франчайзите в България” е национална браншова организация на франчайзодателите, наричана за краткост в този Устав „Асоциацията“, регистрирана като Сдружение с нестопанска цел, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Асоциацията е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение с нестопанска цел за представителство и защита на интересите на неговите членове, предоставящи франчайз на територията на Република България.
(3) Асоциацията има запазено и защитено от закона наименование и печат.

  Наименование
  Чл. 2. (1) Наименованието на Сдружението е „Асоциация на Франчайзите в България”. На латиница същото наименование се изписва: Bulgarian Franchise Association.
(2) Наименованието на клоновете на Асоциацията се образува като към нейното наименование се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона.

Седалище и адрес на управление
 Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Асоциацията е: гр. София, ул. Любен Каравелов No 24, ет. 1, ап. 3.

II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
 Вид на дейност
 Чл. 4. Асоциацията се самоопределя като браншова Асоциация, осъществяваща дейност в частна полза на своите членове при спазване на този Устав, Законите на Република България и решенията на ръководните си органи.

Основни цели на Асоциацията
 Чл. 5. Основни цели на Асоциацията са:
1. създаване на условия за разрастване на франчайзинг бизнеса в България чрез утвърждаване на модерни икономически отношения, базирани на най-актуалните, адекватни и етични бизнес практики в бранша;
2. информиране на обществото относно естеството и предимствата на франчайз бизнесите и популяризиране на франчайзинговия бизнес модел;
3. представителство и защита на икономическите и работодателските интереси на членовете на Асоциацията;
4. подкрепа за ефективната и прозрачна лоялна конкуренция и коректните делови отношения в бранша;
5. изследване и адаптиране на европейските и световни търговски, социални и икономически стандарти и добри практики към бранша;
6. ефективно стимулиране на личната предприемчивост на лицата, развиващи стопанска дейност в бранша;
7. стимулиране на индивидуалния търговски просперитет на всеки член на Асоциацията;
8. изследване и анализиране на проблемите на икономиката и финансите, труда и търговските отношения в областта на франчайзинг бизнеса;
9. усъвършенстване на пазарната инфраструктура, принципите и механизмите и действащата в страната нормативна уредба, регулираща обществените отношения в сферата на франчайзинг бизнеса;
10. провеждане на обучения на персонала на търговците, предлагащи франчайз услуги,
11. маркетингови проучвания;
12. защита със всички законови средства на интересите на франчайзодателите и франчайзополучателите от нелоялни търговски практики по смисъла на Закона за защита на конкуренцията;
13. осъществяване на медиация с цел разрешаване на спорове между франчайзодатели и франчайзополучатели;
14. информиране на членовете на Асоциацията относно отликите между адекватните бизнес възможности и съмнителните бизнес инициативи в сферата на франчайзинга;
15. представяне на членуващите франчайзи в други държави.

Средства за постигане на целите
 Чл. 6. Средствата, с които Асоциацията ще постига своите цели, са:
1. участие на отраслово и браншово равнище в различни консултативни формирования към държавните органи, както и в различни форми на социално партньорство, диалог и сътрудничество;
2. участие, организиране и провеждане на изложения, семинари и уъркшопи насочени към популяризиране на франчайзинг бизнеса;
3. разработване и внасяне в държавните органи на предложения, анализи, експертизи, становища по действащите нормативни актове, както и проекти на нови нормативни актове, в интерес на развитието на бранша;
4. осъществяване на приложни изследвания в областта на икономиката, финансите, труда и индустриалните отношения, касаещи франчайзинг бизнеса;
5. изготвяне годишни доклади за състоянието на бранша и подготвяне на стратегии за развитието му, които се предоставят на компетентните държавни органи;
6. разпространяване на приложни знания и опит в областта на франчайзинг бизнеса чрез разработки, семинари, курсове, школи и други подобни форуми;
7. съдействие на членовете на Асоциацията за развитие на тяхната дейност чрез разработване и предоставяне на експертни проучвания за инвестиционни процеси, оказване на услуги, методическа и консултантска помощ, подпомагане установяването на делови връзки, подпомагане при стандартизирането и сертифицирането, популяризиране на техните възможности, продукти, услуги и др.;
8. проучване условията за интензивен търговски обмен и подпомагане на членовете на Асоциацията при осъществяването на бизнес-контакти, воденето на преговори и сключването на сделки.
9. набиране и предоставяне на стопанска, научно-техническа, производствена, технологична и пазарна информация на членовете на Асоциацията за подпомагане на тяхната дейност;
10. съдействие за спазването на етиката и морала на почтения търговец и правилата за лоялно пазарно поведение в бранша;
11. изграждане и поддържане на специализирана информационно-статистическа база данни за състоянието на бранша и водене на регистър на правоспособните стопански субекти в бранша;
12. поддържане на поименни списъци на експерти със специални познания в различни области, в услуга на своите членове;
13. разработване на предписания в бранша за добра търговска практика;
14. осигуряване предоставянето на пълна и изчерпателна търговска информация в писмен вид, която да бъде предоставяна на потенциалните франчайзополучатели преди те в сключат юридически обвързващи договори;
16. оказване на съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между франчайзинг бизнеси съгласно правила за медиация, разработени от управителния орган на Асоциацията и приети от Общото й събрание;
17. взаимодействие с компетентните държавни органи и неправителствени организации;
18. сътрудничество със сродни франчайзингови организации в страната и в чужбина и участие в дейността на европейски и други международни органи и организации;
19. участие в национални и международни проекти, програми и изложения, както и годишните форуми на Европейската франчайзинг федерация и Световния Франчайзинг съвет;
20. информиране на обществеността чрез медиите за събитията и тенденциите в областта на франчайзинга.
 
Осъществяване на допълнителна стопанска дейност
 Чл. 7. (1) Асоциацията може да осъществява и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност (която не е по своето естество конкурентна на дейността на членовете), изразяваща се в:
1. издателска и разпространителска дейност;
2. рекламна дейност;
3. консултантска дейност;
4. провеждане на маркетингови и други пазарни проучвания;
5. организиране и провеждане на курсове и обучения за квалификация и преквалификация.
(2) Асоциацията не разпределя печалба и използва приходите от осъществяваната допълнителна стопанска дейност за постигането на определените в този Устав цели.

III. ЧЛЕНСТВО
 Условия за членство
 Чл. 8. (1) Членове на Асоциацията могат да бъдат юридически лица – търговци по смисъла на Търговския закон, които отговарят на следните изисквания:
    Да имат сключени минимум 2 писмени договори за предоставяне на франчайз;
    Да разполагат с разработен франчайз наръчник; предаващ на франчайзополучателите тествано в практиката ноу-хау;
    Да разполагат с организационен капацитет за предоставяне на обучение и на достатъчно текущо съдействие на своите франчайзополучатели;
    Да са стартирали дейността си като франчайзодатели минимум 12 месеца преди момента на възникване на членственото правоотношение;
    Да са представили пред Управителния съвет на Асоциацията поне 2 броя писмени референции от техни франчайзополучатели, които да са развивали дейност като франчайзополучатели от поне 12 месеца, в които референции те потвърждават изпълнението на задълженията по франчайз договорите от страна на съответния кандидат-член на Асоциацията;
    Да са заявили писмено пред Управителния съвет, че приемат Етичния кодекс на Европейската франчайзинг федерация (Етичния кодекс).
(2) Други сдружения със сродна на Асоциацията дейност могат да членуват в нея като Колективни членове. Техните членове имат статута и всички права на членове на Асоциацията.
(3) Членовете на Асоциацията запазват своята икономическа и юридическа самостоятелност.
(4) Асоциацията ежегодно ще издава удостоверения на своите членове, от които е видно, че отговарят на критериите за членство в нея.

Възникване на членствено правоотношение
Чл. 9. (1) Нов член на Асоциацията се приема от Общото събрание, въз основа на отправена от него писмена молба, в която декларира желанието си за встъпване в членство и съгласието си с разпоредбите на Устава на Асоциацията.
(2) Молбата за членство се адресира до Общото събрание чрез Управителния съвет и се подава в адреса на управление на Асоциацията.
(3) Управителният съвет разглежда молбата и я докладва на първото Общо събрание след постъпването й. Приемането на нов член става с тайно гласуване и обикновено мнозинство. Решението се съобщава на кандидата за член.

Права на членовете на Асоциацията
Чл. 10. Всеки член на Асоциацията има право:
1. да участва в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в органите на управление на Асоциацията;
3. чрез участието си в Общото събрание да осъществява контрол върху работата на останалите органите на Асоциацията;
4. да бъде информиран за дейността на Асоциацията;
5. да се ползува от имуществото и от резултатите от дейността на Асоциацията;
6. да се ползва от услугите, предоставяни от Асоциацията;
7. да участва в мероприятия, организирани от Асоциацията в Република България и в чужбина;
8. по пълномощие да представлява Асоциацията на експертно ниво в обсъждания, кръгли маси, конференции и други подобни форуми;
9. да поставя на обсъждане и разглеждане въпроси, свързани с целите и дейността на Асоциацията;
10. свободно да излага вижданията си и да прави предложения за предприемане на конкретни мерки и инициативи от страна на Асоциацията в защита на интересите му;
11. да търси съдействието и помощта на Асоциацията при осъществяването на неговата стопанска дейност;
12. Да използва знаците и логата на Асоциацията в своята икономическа дейност и да се позовава на членството си в Асоциацията с оглед удостоверяване на своята надеждност пред потенциални франчайзополучатели и други търговски партньори.

 Задължения на членовете на Асоциацията
 Чл. 11. (1) Всеки член на Асоциацията е длъжен:
1. да спазва Устава и другите вътрешни правила на Асоциацията
2. да работи за постигане на цели на Асоциацията и за издигането на нейния обществен авторитет.
3. редовно да плаща членския си внос.
4. да изпълнява решенията на органите на управление на Асоциацията.
(2) Членският внос се определя както следва – 600 лева годишен членски внос, платим при възникването на членството, след което, платим до датата първи март на съответната календарна година.

 Непрехвърляемост
 Чл. 12. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на прекратяване на членството. Упражняването на членски права и изпълнението на членски задължения може да бъде предоставено по пълномощие, съгласно този Устав.

  Прекратяване на членството
  Чл. 13. Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление на члена до Асоциацията;
2. с прекратяване на члена – юридическо лице;
3. с изключване на члена;
4. с прекратяване на Асоциацията;
5. при отпадане;
6. при забава от 6 месеца за плащането на членския внос – автоматично.

Изключване от Асоциацията. Отпадане на членството
Чл. 14. (1) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Асоциацията при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, включително, но не само – при неспазване разпоредбите на Етичния кодекс и на другите вътрешни правила на Асоциацията. Изключване не може да се наложи, ако членът на Асоциацията не е бил поканен да даде обяснения пред Управителния съвет. Решението на Управителния съвет за изключване може да се обжалва пред Общото събрание в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от датата на първото Общо събрание, проведено след взимането на това решение от Управителния съвет.
(2) Отпадане на членство е налице при системно невнасяне на членски (имуществени) вноски, загуба на интерес към постигане на целите и неучастие в дейността на Асоциацията. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

Задържане на направените членски вноски
 Чл. 15. При прекратяване на членственото правоотношение направените членски (имуществени) вноски не се възстановяват от Асоциацията.

IV. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
 Органи на управление
 Чл. 16. (1) Органи на Асоциацията са Общото събрание, Управителният съвет, и Председателят.
(2) Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание.
(3) Управителен орган на Асоциацията е Управителният съвет.
(4) Представителен орган на Асоциацията е Председателят.
Общо събрание
 Чл. 17. (1) Върховен орган на Асоциацията е Общото събрание, в което участват всички членове, лично или чрез представител.
(2) Пълномощник на член на Асоциацията може да бъде само физическо лице. Пълномощното се издава в писмена форма, изрично за участие в Общото събрание и може да важи за ограничен или неограничен брой заседания. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си. Всеки пълномощник представлява не повече от двама члена на Общото събрание.
(3) Членовете-юридически лица участват в Общото събрание чрез лицата, които ги представляват или чрез изрично упълномощено от тях физическо лице.

Правомощия на Общото събрание
Чл. 18. (1) Общото събрание има следните правомощия:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема членове на Асоциацията;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. взема решение за участие в други организации;
6. взема решение за преобразуване или прекратяване на Асоциацията;
7. приема основните насоки и програма за дейността на Асоциацията;
8. приема бюджета на Асоциацията;
9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
10. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
11. отменя решения на другите органи на Асоциацията, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Асоциацията.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Асоциацията. Те подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрация от всеки член или орган на Асоциацията или от прокурора в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 Свикване на Общото събрание
Чл. 19. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време по инициатива на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на Асоциацията – извънредно Общо събрание. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневният ред, датата, часът и мястото на провеждането, както и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се изпраща на електронния адрес, който всеки от членовете на Асоциацията е посочил и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Асоциацията, най-малко един месец преди насрочения ден. Всеки от членовете е длъжен в писмен вид да информира Управителния съвет за електронния адрес, на който желае да получава покани за Общо събрание. Поканите изпратени на посочения електронен адрес се считат за връчени.
(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието на Общото събрание, се предоставят на разположение на членовете на адреса на управление на Асоциацията. При поискване те им се предоставят безплатно по пощата или с други технически и електронни средства за комуникация.

Провеждане на Общото събрание
Чл. 20. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.
(2) Общото събрание се открива от Председателя, който предлага избор на ръководство на събранието (председателстващ, секретар и преброители на гласовете).
(3) Събранието се ръководи от председателстващия. Секретарят изготвя протокол, който се подписва от него, от председателстващия, както и от преброителите на гласовете.
(4) На заседанието на Общото събрание се изготвя Списък на присъстващите членове или техните представители, които се легитимират и удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателстващия и секретаря на Общото събрание.

Право на глас
Чл. 21. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Асоциацията;
2. него самия;
3. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 Приемане на решения от Общото събрание
Чл. 22. (1) Решенията на Общото събрание се приемат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите, освен ако събранието реши гласуването да бъде тайно и освен решенията за изменение и допълване на устава, за преобразуване или прекратяване на Сдружението, както и  за избор, смяна на член на управителния съвет, които се взимат с мнозинство от 2/3 от всички членове на Асоциацията.
(2) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са били включени в обявения в поканата дневен ред.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да следи и изисква точното записване на взетите решения в протокола.
(4) Протоколът на Общото събрание, приложеният към него Списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание се съхраняват безсрочно от председателя на Асоциацията.

Управителен съвет
Чл. 23. (1) Висш орган за управление и ръководство на Асоциацията е Управителният съвет. Управителният съвет се състои от 5 лица, които са членове на Асоциацията, избрани от Общото събрание за срок от 3 години. Юридически лица, които са членове на Асоциацията, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на Асоциацията.
(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
(3) До избирането на нов Управителен съвет старият продължава да изпълнява своите функции.

 Правомощия на Управителния съвет
 Чл. 24. Управителният съвет има следните правомощия:
1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
5. определя реда и организира извършването на дейността на Асоциацията и носи отговорност за това;
6. изключва членове;
7. определя адреса на Асоциацията;
8. определя ликвидатор;
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
10. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
 Заседания на Управителния съвет
 Чл. 25. (1) Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на три месеца, за да обсъди състоянието и дейността на Асоциацията. Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика извънредно заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако той не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. Свикването на заседание на Управителния съвет се извършва с писмена покана, по телефон, или електронна поща. Материалите за свикването на Управителния съвет се осигуряват своевременно от лицата инициирали свикването му.
(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя, а в негово отсъствие от Заместник-председателя или от друг, определен от Управителния съвет негов член.

Приемане на решения от Управителния съвет
Чл. 26. (1) Управителният съвет може да вземе решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Всеки член може да представлява по изрично писмено пълномощно само един от другите членове на Управителния съвет.
(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(3) Решенията се взимат с явно гласуване и мнозинство от присъстващите.
(4) Решенията за определяне на ликвидатор съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ, както и тези пол чл. 24, т. 2 и т. 5 от Устава се вземат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.
(5) За заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се заверява от Председателя и лицето, изготвило протокола, и, заедно с писмените материали по свикване и провеждане на заседанието, се съхранява безсрочно. Всеки член на Управителния съвет има право да следи за точността и коректността на отразяването в протокола.
(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
(7) Решенията на Управителния съвет, взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на всеки заинтересован член или орган на Асоциацията, в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от датата на първото Общо събрание, проведено след вземане на съответното решение.

 Председател
 Чл. 27. (1) Председателят на Асоциацията е Председател и на Управителния съвет. Председателят на Асоциацията се избира от Общото събрание измежду членовете на Управителния съвет за срок от 3 години.
(2) Председателят не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата.

 Правомощия на Председателя
 Чл. 28. (1) Председателят има следните правомощия:
1. осъществява оперативното ръководство и управление на Управителния съвет на Асоциацията;
2. свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
3. представлява Асоциацията пред държавата, нейните органи и съдебните власти, както и пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина;
4. осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Асоциацията;
5. утвърждава щата и назначава Главния секретар и служителите на Асоциацията;
(2) При отсъствие на Председателя, Заместник-председателят изпълнява функциите му по този Устав.

V. ИМУЩЕСТВО
  Определение
  Чл. 29. Имуществото на Асоциацията се състои от парични средства, ценни книжа, права на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, вземания и всякакви други имуществени права, които законът допуска да бъдат притежавани от юридическите лица.

Набиране на финансови средства
Чл. 30. Асоциацията осигурява финансови средства за своята дейност от:
1. членски внос (имуществени вноски);
2. дарения, завещания, спонсорство;
3. допълнителна стопанска дейност;
4. приходи от лихви и депозити;
5. приходи от собствено имущество;
6. приходи от участия в програми и проекти;
7. други източници.

Приходи
Чл. 31. Всички приходи на Асоциацията, независимо от техния характер и източник, се включват в нейното имущество и служат за постигането на посочените в този Устав цели и за издръжка на дейността и осигуряване нормалното функциониране на Асоциацията. Приходите на Асоциацията не могат да се разпределят като печалба между нейните членове. Остатъците от финансови активи в края на всяка отчетна година се прехвърлят като наличности в бюджета за следващата година и се ползват в съответствие с този Устав.

Разходи
Чл. 32. Асоциацията разходва средствата си в рамките и в изпълнение на утвърдения бюджет. Всяка година до края на месец Ноември Председателят внася в Управителния съвет проекта за бюджет на Асоциацията, за да бъде включен в дневния ред на Общото събрание.

Образуване на целеви фондове
Чл. 33. Асоциацията с решение на Управителния съвет може да образува целеви фондове в лева и валута за финансиране на отделни прояви и програми. Средствата за тези фондове се набират от заинтересованите членове на Асоциацията.

Отговорност за задължения
Чл. 34. (1) Асоциацията отговаря за поетите задължения с имуществото си. Асоциацията не отговаря за задълженията на своите членове и на дружествата, в които има участие.
(2) Членовете на Асоциацията не отговарят лично за задълженията на Асоциацията, тяхната отговорност е само до размера на определените членски (имуществени) вноски.

VI. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ
  Прекратяване на Асоциацията
  Чл. 35. (1) Асоциацията не е ограничена със срок или други прекратителни условия.
(2) Асоциацията може да се прекрати само по решение на Общото събрание или по решение на съда по регистрация в предвидените от закона случаи.
(3) При прекратяване на Асоциацията се извършва ликвидация от Управителния съвет или от определено от него лице.

Разпределение на имуществото след удовлетворяване на кредиторите
Чл. 36. Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва съобразно решението на Общото събрание на Асоциацията, взето с квалифицирано мнозинство от присъстващите.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Уставът е приет единодушно на Учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел Асоциация на франчайзите в България, състояло се на 25.03.2013 г. в гр. София и изменен на 27.03.2013 г.