Присъединете се

Условия за членство

  • Да имат сключени минимум 2 писмени договора за предоставяне на франчайз;
  • Да разполагат с разработен франчайз наръчник, предаващ на франчайзополучателите тествано в практиката ноу-хау;
  • Да разполагат с организационен капацитет за предоставяне на обучение и на достатъчно текущо съдействие на своите франчайзополучатели;
  • Да са стартирали дейността си като франчайзодатели минимум 12 месеца преди момента на възникване на членственото правоотношение;
  • Да са представили пред Управителния съвет на Асоциацията поне 2 броя писмени референции от техни франчайзополучатели, които да са развивали дейност като франчайзополучатели от поне 12 месеца, в които референции те потвърждават изпълнението на задълженията по франчайз договорите от страна на съответния кандидат-член на Асоциацията;

 

Membership