Етичен кодекс

Етичен кодекс на Асоциация на франчайзите в България

Въведение
Настоящият Кодекс за етично поведение във франчайзинга се основава на кодекса, разработен от Европейската франчайзинг федерация. При одобряването на Кодекса Федерацията приема, че националните изисквания могат да наложат въвеждането на определени други клаузи или разпоредби и делегира отговорността за представянето и прилагането на Кодекса в съответните страни на своите членове – националните франчайзинг асоциации.

Европейски етичен кодекс на франчайзинга

Предговор
Европейската франчайзинг федерация (ЕФФ) е създадена на 23 септември 1972 г. Нейните членове са националните франчайзинг асоциации или федерации, учредени в Европа.

1. Определение за франчайзинг

Франчайзингът е система за пазарна реализация на стоки и/или услуги и/или технологии, която се основава на тясно и постоянно сътрудничество между законно и финансово отделни и независими предприятия – франчайзодателят и неговите франчайзополучатели. Франчайзодателят предоставя на своите франчайзополучатели правото и им налага задължението да осъществяват дейност в съответствие с концепцията на франчайзодателя. Правото дава възможност и задължава отделните франчайзополучатели, в замяна на пряко или непряко финансово възнаграждение, да използват търговското име на франчайзодателя и/или търговската му марка, и/или марката му за услуги, ноу-хау (*), бизнес и технически модели, система от процедури и други права върху индустриална и/или интелектуална собственост. Този процес се подпомага от текущо предоставяне на търговска и техническа помощ в рамките и за срока на писмен договор за франчайзинг, сключен между страните за тази цел.

(*) „Ноу-хау“ означава непатентована практическа информация, получена от опита и анализите на франчайзодателя, която е поверителна, значима и установена;

„поверително“ означава, че това ноу-хау, като цялост или в точната конфигурация и съвкупност на неговите компоненти, не е общоизвестно или леснодостъпно; това не се ограничава до тесния смисъл, че всеки отделен компонент на ноу-хау трябва да е абсолютно непознат или невъзможен за получаване извън бизнеса на франчайзодателя;

„значимо“ означава, че това ноу-хау включва информация, която е важна за продажбата на стоки или предоставянето на услуги на крайни потребители и в частност за представянето на стоките за продажба, обработването на стоките във връзка с предоставянето на услуги, методите за работа с клиентите и административно и финансово управление; това ноу-хау трябва да носи полза на франчайзополучателя, като му дава възможност от датата на сключване на договора той да подобри своята конкурентна позиция – в частност чрез подобряване на представянето си или чрез помощ за навлизане на нов пазар.

„установено“ означава, че това ноу-хау трябва да бъде описано по достатъчно изчерпателен начин, така че да е възможно да се провери дали то изпълнява критериите за поверителност и значимост; описанието на ноу-хау може да е посочено в договора за франчайзинг или в отделен документ, или да бъде записано в друга подходяща форма.

2. Ръководни принципи

2.1 Франчайзодателят е инициаторът на франчайзинг верига, включваща самия него и неговите отделни франчайзополучатели, на които франчайзодателят е дългосрочен попечител.

2.2 Задължения на франчайзодателя. Франчайзодателят трябва:

 • да е прилагал успешно бизнес концепция за достатъчен период от време и поне с една пилотна фирма, преди да създаде своята франчайзинг верига;
 • да е собственик или да притежава законни права за използване на търговското име на веригата си, търговската марка или друга отличителна информация;
 • да предостави на франчайзополучателя първоначално обучение и текуща търговска и/или техническа подкрепа за целия срок на договора.

2.3 Задължения на франчайзополучателите. отделните франчайзополучатели трябва:

 • да положат максимални усилия за постигане на растеж на франчайзинговата дейност и поддържане на общата идентичност и репутация на франчайзинг веригата;
 • да предоставят на Франчайзодателя проверими оперативни данни, за да улеснят оценката на резултатите от работата и финансови отчети, необходими за ефективно управление, както и да предоставят на Франчайзодателя и/или на неговите агенти достъп до своите помещения и архиви при поискване от Франчайзодателя и в разумно време;
 • да не разкриват пред трети страни ноу-хау, предоставено от франчайзодателя, нито за срока на договора, нито след прекратяването му.

2.4 Текущи задължения на двете страни:

Страните са длъжни да проявяват честност и безпристрастност при взаимоотношенията си една с друга. Франчайзодателят е длъжен да уведомява писмено своите франчайзополучатели за всяко нарушение на договора и когато е необходимо да предоставя разумни срокове за компенсиране на неизпълнението. Страните следва да разрешават жалби, оплаквания и спорове добросъвестно и на добра воля чрез честна и разумна пряка комуникация и преговори.

3. Набиране, рекламиране и представяне

3.1 Рекламирането с цел набиране на отделни франчайзополучатели не трябва да съдържа двусмислени и подвеждащи послания.

3.2 Всички публично достъпни материали за привличане на франчайзополучатели, реклами и информации в пресата, съдържащи преки или непреки позовавания на възможни бъдещи резултати, суми или печалби, които може да бъдат очаквани от отделните франчайзополучатели, трябва да бъдат обективни.

3.3 За да могат евентуалните франчайзополучатели да се подпишат под обвързващ документ напълно информирани, те следва да получат копие на настоящия Етичен кодекс, както и пълно и точно писмено оповестяване на всички информационни материали за франчайзинговите отношения в разумен срок преди изготвянето на тези обвързващи документи.

3.4 Ако франчайзодател изиска предварителен договор от кандидат-франчайзополучател, трябва да се спазват следните принципи:

 • преди подписване на предварителен договор кандидат-франчайзополучателят трябва да получи писмена информация за всякакви суми, които той може да се наложи да заплати на франчайзодателя, за да покрие реалните разходи на последния, направени по време и във връзка с преддоговорната фаза; при сключване на договора за франчайзинг въпросното възнаграждение трябва да бъде възстановено от франчайзодателя или приспаднато от евентуалната първоначална такса, дължима от съответния франчайзополучател;
 • предварителният договор трябва да е с определен срок и да съдържа клауза за прекратяване;
 • франчайзодателят може да изиска клаузи за не развиване на конкурентна дейност и/или за поверителност, за да защити своето ноу-хау и идентичност.

4. Избор на франчайзополучатели

Франчайзодателят трябва да избере и одобри за франчайзополучатели само лица, за които след основателно проучване е установено, че притежават основните умения, образование, личностни качества и финансови ресурси за осъществяване на франчайзинговата дейност.

5. Договор за франчайзинг

5.1 Договорът за франчайзинг трябва да спазва националното законодателство, законодателството на Европейската общност и настоящия Етичен кодекс.

5.2 Договорът трябва да отразява интересите на членовете на франчайзинговата мрежа, като в същото време защитава правата върху индустриалната и интелектуалната собственост на франчайзодателя и поддържа общата идентичност и репутация на франчайзинговата мрежа. Всички споразумения и всички договорни разпоредби, свързани с франчайзинговите отношения, трябва да бъдат написани или преведени от заклет преводач на официалния език на страната, в която е установен съответният франчайзополучател, като подписаните споразумения се предоставят незабавно на франчайзополучателя.

5.3 Договорът за франчайзинг трябва да излага недвусмислено съответните задължения и отговорности на страните и всякакви други съществени условия на техните отношения.

5.4 Минимумът от съществени елементи на договора включва:

 • права, предоставени на франчайзодателя;
 • права, предоставени на съответния франчайзополучател;
 • стоките и/или услугите, които ще се предоставят на съответния франчайзополучател;
 • задължения на франчайзодателя;
 • задължения на съответния франчайзополучател;
 • условия на плащане от страна на съответния франчайзополучател;
 • срок на договора, който трябва да е достатъчно дълъг, за да позволи на франчайзополучателя да възвърне първоначалната си инвестиция за конкретния франчайз;
 • основание за подновяване на договора;
 • условията, при които съответният франчайзополучател може да продаде или да прехвърли франчайзинговия бизнес, и евентуалните права на франчайзодателя за изкупуване с предимство в това отношение;
 • разпоредби относно използването от франчайзополучателя на отличителните знаци на франчайзодателя, неговото търговско наименование, търговска марка, марка за услуги, знак на търговския обект, лого или други отличителни знаци;
 • правото  на франчайзодателя да пригоди франчайзинг системата към нови или променени методи;
 • разпоредби за прекратяване на договора;
 • разпоредби за своевременно предаване на всякакво материално и нематериално имущество, принадлежащо на франчайзодателя или на друг собственик, след  прекратяване на договора за франчайзинг.

6. Етичен кодекс и мастър франчайзинг система

Настоящият Етичен кодекс важи за отношенията между франчайзодателя и отделните франчайзополучатели и също така между мастър франчайзополучател и отделните франчайзополучатели. Той не важи за отношенията между франчайзодателя и мастър франчайзополучатели.